top of page

Algemene wedstrijdvoorwaarden

 

 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer de huidige wedstrijdvoorwaarden.

Er zal geen verdere schriftelijke of telefonische communicatie over de wedstrijd plaatsvinden.

Voor alles wat in de onderhavige wedstrijdvoorwaarden niet is geregeld, heeft de organisator (zoals hieronder gedefinieerd) het recht om de nodige maatregelen te nemen om de wedstrijd goed te laten verlopen.

In geval van bijzondere omstandigheden behoudt de organisator zich het recht voor om deze wedstrijdvoorwaarden aan te passen voor zover als nodig.

 

1. Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Barbara Feyaerts Photography, met maatschappelijke zetel te Pater Damiaanstraat 76 2610 Wilrijk  en ondernemingsnummer 0741.999.718 .

2. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd loopt van 22/11/2020 tem 30/11.

 

3. Deelname aan de wedstrijd •

Een deelnemer kan aan de wedstrijd deelnemen door het formulier op de site in te vullen.

4. Prijs •

Uit de deelnames welke gedurende de deelname termijn op geldige wijze hebben deelgenomen aan de wedstrijd wordt één winnaar geselecteerd. Deze selectie van de winnaar gebeurt door de organisator. Deze beslissing kan niet worden aangevochten. De winnaar kan de door hem/haar gewonnen prijs niet betwisten, nog een aanpassing of vervanging vragen om welke reden dan ook.

5. Kennisgeving en ontvangst van de prijs

De winnaar wordt per e-mail verwittigd op het e-mailadres gekoppeld aan het inschrijvingsformulier.

Hij/zij moet de prijs aanvaarden binnen de 7 dagen volgend op de eerste kennisgeving waarbij hij/zij werd verwittigd. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld dat de winnaar niet bereikt kan worden en zal er een nieuwe winnaar gekozen wordt onder de deelnemers.

 

6. Kosteloos karakter van de deelname

Deelname aan de wedstrijd is kosteloos.

 

7. Aansprakelijkheid  

De organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval de wedstrijd en/of deze wedstrijdvoorwaarden moeten worden geannuleerd of gewijzigd in welk onderdeel dan ook. 

 

8. Verwerking van de persoonsgegevens  

De deelnemer wordt gevraagd om bepaalde gegevens, waaronder persoonsgegevens, op te geven voor deelname aan de wedstrijd. Het niet opgeven van de gegevens in de verplichte velden verhindert een deelname aan de wedstrijd. 

Bij het versturen van het inschrijvingsformulier geef de deelnemer de toestemming om zijn email te gebruiken voor nieuwsbrieven en e-mails.

Deze bevatten waardevolle inhoudelijke artikels en informatie, uitnodigingen voor gratis en betalende activiteiten, …

De deelnemer kan zich op om het even welk moment zelf uitschrijven voor deze nieuwsbrieven. We maken gebruik van derde partijen die alle Europese en andere lokale regelgeving respecteren.

De organisator behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaar openbaar te maken op de website en/of social media.

 

9.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De huidige wedstrijdvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de uitlegging of de uitvoering van deze wedstrijdvoorwaarden zal definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, tenzij dwingende regelgeving anders zou bepalen.

 

Laatste aanpassing 22/11/2020

bottom of page